TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Seuraava tietosuojakäytäntö antaa yleiskuvan tietojesi säilyttämisestä ja käsittelystä.

 

Seuraavien tietojen avulla annamme yleiskuvan tavoista, joilla käsittelemme henkilötietojasi, sekä tietosuojalainsäädännön mukaisista oikeuksistasi. Se, mitä nimenomaisia tietoja tarkkaan ottaen käsitellään ja miten niitä käytetään, määräytyy pyydettyjen tai sovittujen palvelujen mukaan.

 

 

1. Kuka tietojen käsittelystä vastaa ja kuka on yhteyshenkilö?

 

Yhteystiedot: 

GRENKELEASING OY

Karhumäentie 3

01530 Vantaa, Suomi

Phone: +358 10 337 6000

 

Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme: 

GRENKELEASING OY

Tietosuojavastaava

Karhumäentie 3

01530 Vantaa, Suomi

E-mail: tietosuoja@grenke.fi

 

 

2. Mitä tietolähteitä ja tietoja käytämme?  

 

Käsittelemme asiakkailta saatuja henkilötietoja osana liikesuhdettamme. Lisäksi käsittelemme – sikäli kuin palvelujen toimittamiseksi on tarpeen – henkilötietoja, joita saatamme kerätä yleisesti käytettävissä olevista lähteistä (esim. velallistietokannoista, maarekistereistä, kauppa- ja yhdistysrekistereistä, lehdistöstä ja internetistä) tai joita olemme saaneet jakelukumppaneiltamme tai kolmansilta osapuolilta (esim. luottolaitokselta). 

 

Merkityksellisiä henkilötietoja ovat:

 • Henkilökohtaiset tiedot (nimi, osoite, syntymäpäivä, syntymäpaikka ja kansallisuus)
 • Yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite)
 • Vahvistustiedot (esim. henkilötunnus)
 • Todennustiedot (esim. nimikirjoitusnäyte)
 • Tilaustiedot (esim. maksumääräys)
 • Tiedot sopimusvelvoitteidemme täyttämisestä (esim. maksutapahtumien myyntitiedot).
 • Tiedot taloudellisesta tilanteestasi (esim. luottokelpoisuustiedot, luottoriski- ja luottoluokitustiedot ja varojen alkuperä)
 • Mainonta- ja myyntitiedot (myös mainonnan laatupisteet), dokumentointitiedot (esim. konsultointimuistiot)

 sekä muut edellä mainittuihin kategorioihin verrattavissa olevat tiedot.

 

 

3. Miksi käsittelemme tietojasi (käsittelyn tarkoitus) ja millä oikeusperusteella? 

 

Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja Suomen tietosuojalainsäädännön mukaan: 

 

a. Sopimuksen täytäntöönpanemiseksi (GDPR:n 6 (1) (b) artikla) 

 

Tietoja käsitellään rahoituspalvelujen toimittamiseksi osana asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten toteuttamista tai sopimuksen tekoa edeltävien toimenpiteiden suorittamiseksi. Tietojenkäsittely on pääsääntöisesti tarkoitettu palvelemaan tiettyä tuotetta (esim. leasing), ja se voi sisältää muun muassa tarveanalyysejä, konsultointia ja tapahtumien suorittamista. Lisätietoja tietojenkäsittelyn tarkoituksista löytyy soveltuvista sopimusasiakirjoista ja -ehdoista.

 

b. Oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR:n 6 (1) (f) artikla)

 

Tarpeen mukaan käsittelemme tietojasi sopimuksen toteuttamisen lisäksi myös oikeutettujen etujemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen suojaamiseksi, erityisesti seuraavissa tilanteissa: 

 

Konsultointi tai tietojen vaihtaminen luottolaitosten kanssa luottoriskin tai takaisinmaksun laiminlyöntiriskin tunnistamiseksi

 

 • Näiden siirtojen oikeusperusteina ovat GDPR:n 6 (1) (b) artikla ja 6 (1) (f) artikla. GDPR:n 6 (1) (f) artiklaan perustuvia siirtoja voidaan tehdä vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen oikeutettujen etujemme tai kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen turvaamiseksi ja edellyttäen, että nämä edut eivät ole merkittävämpiä kuin henkilötietojen suojaamista edellyttävän rekisteröidyn edut tai perusoikeudet.

 

 • Myös luottotietolaitosten kanssa suoritetun tietojenvaihdon tarkoitus on asiakkaiden luottokelpoisuustarkistusten tekeminen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Luottolaitokset käsittelevät saamiaan tietoja ja käyttävät niitä profilointi-/luokitustarkoituksissa tietojen toimittamiseksi Euroopan talousalueella ja Sveitsissä sekä soveltuvin osin muissa kolmansissa maissa (jos Euroopan komissio on tehnyt niiden osalta tietosuojan tason riittävyyttä koskevan päätöksen) oleville toimeksisaajilleen, muun muassa luonnollisten henkilöiden luottokelpoisuuden arviointia varten.

 

 • GDPR:n 14 artiklan mukaiset yksityiskohtaiset tiedot luottolaitosten toiminnasta kunkin luottolaitoksen osalta ovat luettavissa seuraavien linkkien kautta:

            - Suomen Asiakastieto Oy (www.asiakastieto.fi)

 

 • Tarveanalyysitoimien tarkastelu ja optimointi suoraa asiakaskontaktia varten
 • Verkkosivuston optimointi ja tarvepohjainen suunnittelu
 • Mainostus tai markkina- ja mielipidetutkimus edellyttäen, että et ole kieltänyt tietojesi käyttöä
 • Oikeudellisten vaateiden ja puolustusten esittäminen oikeusriidoissa
 • Yrityksemme tietoturvallisuuden ja IT-toiminnan varmistaminen
 • Rikosten ehkäisy ja tutkinta
 • Videovalvonta kotirauhaan liittyvien oikeuksien turvaamiseksi ja todisteiden keräämiseksi ryöstö- ja petostapauksissa
 • Rakennusten ja laitosten turvallisuustoimenpiteet (esim. kulunvalvonta)
 • Kotirauhaan liittyvien oikeuksien turvaamistoimenpiteet
 • Toimenpiteet liiketoiminnan hallintaan sekä palvelujen ja tuotteiden jatkokehitykseen

 

c. Suostumuksesi perusteella (GDPR:n 6 (1) (a) artikla)

Siltä osin kuin olet antanut meille suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn tiettyä tarkoitusta varten (esim. tietojen luovuttaminen konsernin sisällä tai maksutapahtumatietojen analysointi markkinointitarkoituksissa), suostumuksesi varmistaa kyseisen käsittelyn laillisuuden. Annettu suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Tämä koskee myös sellaisten suostumusten peruuttamista, jotka annettiin meille ennen GDPR:n voimaantuloa, ts. ennen 25.5.2018. Suostumuksen peruutus ei vaikuta ennen peruutusta tapahtuneen tietojenkäsittelyn laillisuuteen.
 
d. Lakisääteisten vaatimusten (GDPR:n 6 (1) (c) artikla), oikeutettujen etujen (GDPR:n 6 (1) (f) artikla tai yleisen edun (GDPR:n 6 (1) (e) artikla) perusteella

Lisäksi meitä sitovat erilaiset lakisääteiset velvoitteet (esim. rahanpesu- ja verolainsäädäntö). Käsittelyn tarkoituksena on tällöin muun muassa luottokelpoisuuden tarkistus, henkilöllisyyden ja iän tarkistukset, petoksen ja rahanpesun ehkäisy, verotarkastus- ja ilmoitusvelvoitteiden täyttäminen sekä näihin liittyvien riskien arviointi ja hallinta.

 

 

4. Ketkä saavat tietojani?

 

Organisaatiossamme tietoihisi pääsevät käsiksi ne, jotka tarvitsevat tietoja sopimuksiin perustuvien ja lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Palveluntarjoajamme ja edustajamme saattavat myös saada tietoja näissä edellä mainituissa tarkoituksissa. Tällaisia tahoja voivat olla seuraavilla toimialoilla toimivat yritykset: rahoituspalvelut, IT-palvelut, logistiikka, tulostuspalvelut, tietoliikenne, velanperintä, neuvonta ja konsultointi sekä myynti ja markkinointi.
 
Luovutamme tietojasi yrityksemme ulkopuolisille vastaanottajille ainoastaan, jos laki vaatii tietojen luovutusta tai olet antanut meille suostumuksesi tietojen luovutukseen. Näillä edellytyksillä henkilötietojen vastaanottajia voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 

 • Viranomaiset ja julkiset laitokset lakisääteisen tai sääntömääräisen velvoitteen täyttämiseksi,
 • Muut luotto- tai rahoituspalvelulaitokset tai
 • näihin verrattavat laitokset, joille siirrämme henkilötietoja kanssasi ylläpidetyn liikesuhteen aikana (riippuen sopimuksesta, esim. vastaavat pankit tai luottolaitokset).
 • GRENKE AG ja tämän konserniin kuuluvat yritykset.
 • Riskinhallintaa varten lakisääteisen tai sääntömääräisen velvoitteen vaatimuksesta.

 

Muita tietojen vastaanottajia voivat olla sellaiset tahot, joiden osalta olet antanut meille suostumuksesi tietojesi lähettämiseen.

 

 

5. Siirretäänkö tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle?

 

Tietoja siirretään Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa (nk. kolmansissa maissa) sijaitseville tahoille siltä osin kuin;

 

 • Se on tarpeen pyyntösi (esim. maksumääräysten) toteuttamiseksi,
 • laki vaatii luovuttamaan tietoja (esim. veroilmoitusvelvoitteiden täyttämiseksi) tai
 • olet antanut meille suostumuksesi.

 

 

6. Miten tietojani käsitellään verkkosivustolla?

 

Ellei toisin mainita, käsittelemme tietojasi verkkosivustollamme joko pyyntösi toteuttamiseksi (GDPR:n 6 (1) (b) artikla) tai oikeutettujen etujemme (GDPR:n 6 (1) (f) artikla) perusteella seuraavasti:

 

a. Käyttötiedot

 

Aina kun siirryt jollekin sivulle tai noudat tiedoston, prosessi tallentaa yleisiä tietoja automaattisesti lokitiedostoon. Tallennus liittyy ainoastaan järjestelmään ja tapahtuu vain tilastointitarkoituksissa tai poikkeusoloissa rikosten ilmoittamiseksi.

 

Käytämme tietoja verkkosivustomme parantamiseksi ja sinulle räätälöidyn kiinnostavan sisällön näyttämiseksi eri internetsivuilla ja eri laitteilla. Prosessiin kuuluu se, että käyttötietoja ei yhdistetä henkilötietoihin. Jos päätät antaa meille tietojasi, kyseiset tiedot varmuuskopioidaan turvallisesti syöttöprosessin yhteydessä. Sama koskee tietojen säilytystä järjestelmässämme. Tallennamme IP-osoitteesi turvallisuussyistä. Sitä voidaan käyttää oikeutetun edun vaatiessa.

 

Emme tallenna selainhistoriaasi. Tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille, eikä muuta arviointia tapahdu, ellei laki velvoita tekemään niin.

 

Jokaisen sivulla käynnin yhteydessä tallennetaan seuraavat tiedot:

 

 • Käytetty laite
 • Käytetyn tiedoston nimi
 • Käynnin päivämäärä ja kellonaika
 • Aikavyöhyke
 • Siirretyn tiedon määrä
 • Ilmoitus siitä, oliko käynti onnistunut
 • Käytetyn verkkoselaimen tyypin kuvaus
 • Käytetty käyttöjärjestelmä
 • Edellinen vierailtu sivu
 • Palveluntarjoaja
 • Käyttäjän IP-osoite

 

b. Yhteydenottolomakkeet

 

Yhteydenottolomakkeen kautta antamaasi pyyntöön valitaan antamaan vastaus tehtävään parhaiten soveltuva konserniyritys, jotta voimme antaa parasta mahdollista neuvontaa. Valinta tehdään kysymällä erityisiä kiinnostuksenkohteitasi sivun yläosassa. Jos otat meihin yhteyttä (esim. yhteydenottolomakkeen kautta), tehtävään nimetty yritys tallentaa tietosi pyynnön käsittelemiseksi (GDPR:n 6 (1) (b) artikla) tai siltä varalta, että tarvitaan lisäviestintää. Jos listattuna on useita yrityksiä, nämä käsittelevät henkilötietojasi yhteisrekisterinpitäjinä GDPR:n 26 artiklan mukaisesti. Lisätietoja yhteisrekisterinpitäjistä on saatavilla sähköpostiosoitteesta tietosuoja@grenke.fi.

 

Jos nimenomaisesti hyväksyt yhteydenoton sähköpostitse, puhelimitse tai postitse (GDPR:n 6 (1) (a) artikla) yhteydenottolomakkeella, annat Grenkeleasing Oy:lle mahdollisuuden tiedottaa sinulle jatkossa valitun kategorian senhetkisistä tuotteista ja palveluista puhelimitse, sähköpostitse tai postitse. Saatamme tallentaa tietosi myös siinä tarkoituksessa, että lähetämme sinulle uutiskirjeemme. Lisäksi tallennamme IP-osoitteesi ja rekisteröitymisesi päivämäärän, jotta pystymme todistamaan uutiskirjeesi tilauksen epäselvissä tapauksissa. Voit kieltää tietojesi käytön mainontatarkoituksissa tai peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa, napsauttamalla uutiskirjeen alaosassa olevaa tilauksen peruutuslinkkiä. 
 
Jos et anna suostumustasi, tietosi poistetaan, kun pyyntösi on käsitelty. Poikkeuksena tähän ovat ne tiedot, joihin sovelletaan lakisääteisiä tai muita määrättyjä tallennusvelvoitteita.

 

Yhteyslomakkeidemme puitteissa teemme yhteistyötä Eloquan kanssa, palveluntarjoajana on ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, Alankomaat. Lisätietoja Eloquan käytöstä on g-kohdan lisähuomautuksissa.

 

c. Rekisteröityminen

 

Käytämme rekisteröitymisen yhteydessä annettuja tietoja ainoastaan palvelujemme käytön mahdollistamiseen (GDPR:n 6 (1) (b) artikla).

 

Keräämme rekisteröitymistä varten seuraavat tiedot:

 

 • Sähköpostiosoite
 • Käyttäjänimi
 • Salasana

 

d.  Uutiskirje

 

Kerromme sinulle mielellämme tuoreimmat uutiset uutiskirjeellä suostumukseesi perustuen (GDPR:n 6 (1) (a) artikla).

 

Saadaksesi uutiskirjeen, sinun on annettava nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Voit antaa ja lähettää myös muita tietoja. Lähetettyäsi meille sähköpostiosoitteesi saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen sähköpostiviestin. Sinun on napsautettava viestissä olevaa sähköpostiosoitteen vahvistuslinkkiä.

 

Tallennamme tietosi vain siinä tarkoituksessa, että voimme lähettää sinulle uutiskirjeemme. Lisäksi tallennamme IP-osoitteesi ja rekisteröitymisesi päivämäärän, jotta voimme todistaa uutiskirjeen tilauksesi epäselvissä tapauksissa. Uutiskirjeen suosion mittaamiseksi keräämme myös tietoja siitä, avataanko uutiskirje, milloin se avataan ja mitä linkkejä napsautetaan.

 

Uutiskirjeet toimitetaan Eloqua-palvelulla, palveluntarjoajana ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, Alankomaat. Eloquan avulla lähetetyissä uutiskirjeissä käytetään seurantateknologiaa. Käytämme näitä tietoja pääasiassa selvittääksemme sinua kiinnostavat aiheet. Teemme sen seuraamalla, avaatko sähköpostiviestimme ja mitä linkkejä napsautat. Käytämme tietoja sinulle lähetettävien sähköpostiviestien ja toimitettavien palvelujen parantamiseksi sekä niiden yhdistämiseksi olemassa oleviin seuranta- ja profilointitietoihin.  Emme pysty seuraamaan sähköpostiviestejäsi, jos kuvien näyttö on oletusarvoisesti poissa käytöstä sähköpostiohjelmassasi. Siinä tapauksessa uutiskirjekään ei näy kokonaan, etkä välttämättä voi käyttää kaikkia ominaisuuksia. Jos näytät kuvat manuaalisesti, edellä mainittu seuranta tapahtuu. Lisätietoja Eloquan käytöstä on g-kohdan lisähuomautuksissa.

 

Voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa napsauttamalla uutiskirjeen alaosassa olevaa peruutuslinkkiä.  

 

e. Evästeiden käyttö

 

aa) Yleiset tiedot

 

Käytämme eri sivustoilla nk. evästeitä, tehdäksemme verkkosivustojen käytöstä entistä miellyttävämpää ja mahdollistaaksemme tiettyjen toimintojen käytön. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteeseesi. Jotkin käyttämistämme evästeistä poistetaan selausistunnon päätteeksi eli silloin, kun suljet selaimen (nk. istuntoevästeet). Jotkin evästeet jäävät pysyvästi laitteeseesi. Niiden avulla sidosryhmämme voivat tunnistaa selaimesi seuraavalla käynnilläsi (nk. pysyvät evästeet).

 

Evästeet eivät voi käyttää muita tietokoneessasi olevia tiedostoja, eivätkä tunnistaa sähköpostiosoitettasi.

 

bb) ) Evästeiden käyttö

 

Useimpien verkkosivujen tavoin myös meidän verkkosivustomme käyttää evästeitä, jotka parantavat käyttäjäkokemusta sekä kertaluontoisilla että toistuvilla verkkosivustokäynneillä. Sen ansiosta voit nopeasti ja helposti vaihtaa sivuja, tallentaa määrityksiä ja käyttää kolmannen osapuolen työkaluja (kuten YouTube-videoita) verkkosivustolla.

 

Evästeet sijoitetaan joko meidän verkkosivustollamme (ensimmäisen osapuolen evästeet) tai muilla verkkosivustoilla, joiden sisältö näkyy meidän verkkosivustollamme (kolmannen osapuolen evästeet). Nämä kolmannen osapuolen palveluntarjoajat (kuten Facebook) saattavat asettaa evästeitä, jos olet kirjautuneena niiden sivuille ja vierailet verkkosivustollamme. Emme pysty vaikuttamaan näiden sivustojen evästeasetuksiin. Katso lisätietoja kolmannen osapuolen verkkosivustojen evästeasetuksista kyseisiltä verkkosivuilta.

 

cc) Evästeiden tallentamisen laillisuus

 

Välttämättömät, toiminnalliset ja tilastolliset evästeet tallennetaan oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR:n 6 (1) (f) artikla) verkkosivustomme optimointia ja tarvepohjaista suunnittelua varten.

 

Evästeet tallennetaan markkinointitarkoituksissa, käyttäjän suostumukseen perustuen (GDPR:n 6 (1) (a) artikla). Sen vuoksi nämä evästeet asetetaan vain, mikäli käyttäjä hyväksyy tallentamisen antamalla suostumuksensa evästeilmoitukseen verkkosivustolla.

 

dd) Evästeiden deaktivoiminen ja poistaminen

 

Evästeilmoitukseen ensimmäisellä käyntikerralla antamasi asetus tallennetaan. Valittuja asetuksia voidaan muuttaa tietosuoja-asetuksista milloin tahansa.

Tietosuoja-asetukset


Soita meille

Ota meihin yhteyttä:

+358 10 337 6000

Ma - Pe 9:00 - 16:00

Evästeen nimi
Evästeen tarkoitus
Säilytysaika
Istuntoeväste tai pysyvä eväste

Bloomreach

Tekninen eväste kuormituksen tasaamiseksi

Istunnon kesto

Istunto

Toiminnalliset evästeet

 

Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivusto voi tallentaa tietoja, jotka on jo syötetty (kuten ensisijainen kieli), ja täten tarjota käyttäjälle tehokkaita ja räätälöityjä ominaisuuksia. Toiminnallisia evästeitä käytetään muun muassa pyydettyjen toimintojen, kuten videoiden toistamiseen sekä suorittamiseen. Nämä evästeet keräävät nimettömiä tietoja, eivätkä ne voi seurata liikkumistasi muilla verkkosivustoilla.

Evästeen nimi
Evästeen tarkoitus
Säilytysaika
Istuntoeväste tai pysyvä eväste

Bloomreach

Nämä evästeet keräävät tietoja, joilla joko seurataan asiakkaidemme ja verkkosivustomme käyttäjien kiinnostuksenkohteita ja tehostetaan verkkosivustojen käyttökokemusta tai parannetaan käsitystämme tuotteidemme ja palvelujemme käyttötavoista.

12 kuukautta

Pysyvä

Tilastolliset evästeet

 

Tilastolliset evästeet keräävät tietoja verkkosivuston käytöstä, kuten siitä, millä sivuilla käyttäjä vierailee useimmin ja siitä, saako käyttäjä virheilmoituksia verkkosivustoa käyttäessään. Nämä evästeet eivät tallenna tietoja, joiden avulla käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Kerätyt tiedot ryhmitellään ja arvioidaan nimettöminä. Näitä evästeitä käytetään yksinomaan verkkosivuston toiminnan ja samalla käyttökokemuksen parantamiseksi.

Evästeen nimi
Evästeen tarkoitus
Säilytysaika
Istuntoeväste tai pysyvä eväste

Piwik Pro

Piwik

Lähettää tietoja laitteesta ja vierailijan käyttäytymisestä PIWIKiin.

30 minuuttia – 1 vuosi

Istuntoeväste ja pysyvä eväste

Piwik Pro

Piwik

Sen tunnistaminen, onko vierailija tarkoituksellisesti poistanut seurannan käytöstä.

Rajoittamaton

Pysyvä

Markkinointitarkoituksiin tarkoitetut evästeet

 

Markkinointiin tarkoitettuja evästeitä käytetään toistamaan käyttäjälle soveltuvia ja käyttäjiä kiinnostavien asioiden mukaan kohdennettuja mainoksia. Niillä myös rajoitetaan mainoksen näyttämistiheyttä ja mitataan mainoskampanjoiden tehokkuutta. Ne tallentavat tiedon siitä, oletko käynyt verkkosivustolla vai et. Nämä tiedot voidaan jakaa kolmansien osapuolten, kuten mainostajien, kanssa. Kohdentamista ja mainostamista edistävät evästeet on usein yhdistetty kolmannen osapuolen toimintoihin.

 

Evästeen nimi
Evästeen tarkoitus
Säilytysaika
Istuntoeväste tai pysyvä eväste

Facebook

Nämä evästeet mahdollistavat käyttäytymisperusteisen mainonnan ja Facebook-analysoinnin.

2 vuotta

Pysyvä

Instagram

Nämä evästeet mahdollistavat käyttäytymisperusteisen mainonnan ja Instagram-analysoinnin.

2 vuotta

Pysyvä

Google Adwords

Nämä evästeet mahdollistavat käyttäytymisperusteisen mainonnan ja Google Adwords -alustalla tapahtuvan analysoinnin.

30 päivää – 2 vuotta

Pysyvä

LinkedIn

Nämä evästeet mahdollistavat käyttäytymisperusteisen mainonnan ja LinkedIn-analysoinnin.

2 vuotta

Pysyvä

Twitter

Nämä evästeet mahdollistavat käyttäytymisperusteisen mainonnan ja Twitter-analysoinnin.

2 vuotta

Pysyvä

Bloomreach

Nämä evästeet keräävät tietoja, joilla seurataan asiakkaidemme kiinnostuksenkohteita ja tehostetaan asiakkaidemme verkkosivuston käyttökokemusta tai parannetaan käsitystämme tuotteidemme ja palvelujemme käyttötavoista.

12 kuukautta

Pysyvä

Eloqua

Nämä evästeet mahdollistavat käyttäytymisperusteisen mainonnan ja analysoinnin sähköpostimarkkinoinnissa ja sähköpostimainonnan tehokkuuden mittaamisen. Seuranta tehdään nimettömästi, kunnes käyttäjä tunnistautuu lähettämällä lomakkeen.

13 kuukautta

Pysyvä

f. Alueanalyysi Piwikin avulla

 

Jos annat suostumuksen (GDPR:n 6 (1) (a) artikla), käytämme Piwik-ohjelmistoa käyttäjien tilastolliseen arviointiin.

 

IP-osoitteesi hajautetaan ennen sen tallentamista. Piwik kuitenkin käyttää käyttäjän tietokoneisiin tallennettuja evästeitä, joiden avulla voidaan analysoida käyttäjän verkkosivuston käyttöä. Siinä tapauksessa prosessoiduista tiedoista voidaan luoda salanimellä toimivia käyttäjäprofiileita. Evästeen luomat tiedot tämän verkkosisällön käytöstäsi tallennetaan palvelimellemme, eikä niitä välitetä kolmansille osapuolille. 

 

Voit peruuttaa tähän tietojenkäsittelyyn antamasi suostumuksen seuraavasti:

Tietosuoja-asetukset


g. Eloquan käyttö

Käytämme Eloqua-palvelua tilastotietojen keräämiseen verkkosivustomme käytöstä, uutiskirjeiden lähettämiseen sekä palvelujemme optimoimiseksi. Toimittajan ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, Netherlands Eloqua-palvelimet sijaitsevat EU:n alueella.

 

Jos olet antanut suostumuksesi evästeiden käyttöön markkinointitarkoituksissa, Eloqua käyttää sitä vastaavia evästeitä, jotka tallennetaan tietokoneeseesi ja jotka mahdollistavat verkkosivuston käytön (jäljempänä ”käyttökäyttäytyminen”). Jos olet jo aiemmin käyttänyt Eloquaa käyttävää verkkosivustoa, sinulla saattaa jo entuudestaan olla olemassa Eloqua-eväste. Vaikka tämä eväste olisi asetettuna muille verkkosivustoille, tiedot vierailustasi meidän verkkosivustollamme näkyvät vain meille, eikä niitä jaeta Oraclen tai Eloqua-järjestelmän muiden käyttäjien kanssa. Me emme pysty käyttämään evästettä tallentaaksemme tai katsoaksemme tietoja vierailuistasi muille verkkosivustoille.

 

Jos annat henkilötietojasi (esim. yhteydenottolomakkeessa) vieraillessasi verkkosivustolla, sellaiset tiedot käsitellään käyttökäyttäytymisen kanssa, jotta voimme tarjota juuri sinulle räätälöityä sisältöä verkkosivustolla ja uutiskirjeessämme sekä lähettää sinulle uutisia ja tietoja yrityksestämme tai palveluistamme kiinnostuksesi kohteiden mukaan. Tätä tarkoitusta varten on teknisesti tarpeellista, että yhdistämme sinusta kertyneitä ja antamiasi tietoja käyttäjäprofiileissa ja arvioimme niitä edellä mainittuihin tarkoituksiin. Se tehdään sisäisesti ja ainoastaan edellä mainittuihin tarkoituksiin.

 

Verkkosivustomme käyttötapojen anonyymisti tapahtuvan arvioinnin oikeusperuste on suostumuksesi, joka annetaan käytettäessä verkkosivustoamme.

 

Evästeen luomat tiedot verkkosivuston käytöstäsi siirretään palvelimeen ja tallennetaan. Eloqua käyttää näitä tietoja puolestamme verkkosivuston käyttösi arviointiin ja verkkosivuston aktiviteettiraporttien laatimiseen. Jos haluat kieltää Eloqua-evästeet tai laitteesi käyttökäyttäytymisen arvioinnin jatkossa, voit tehdä sen seuraavan linkin kautta: Kiellä Eloqua.

 

Löydät lisätietoja Eloquan käyttöön liittyvästä tietosuojasta täältä: Oracle-tietosuojakäytäntö.

 

h. Sosiaalisen median liitännäisten integrointi (plug-in)

 

Käytämme tällä hetkellä seuraavia sosiaalisen median liitännäisiä (plug-in): Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn (liitännäistarjoaja, plug-in provider).

 

Käydessäsi sivulla, joka sisältää sellaisen liitännäisen, selain muodostaa yhteyden sosiaalisen median palveluntarjoajien palvelimille ja antaa tiedot siitä, että olet käyttänyt verkkosivustomme vastaavaa alasivua. Lisäksi lähetetään tämän ilmoituksen kohdassa 6a mainitut tiedot, joista Facebookin osalta tallennetaan vain vastaavien suomalaisten palveluntarjoajien mukainen anonyymi IP-osoite. Tämä tapahtuu huolimatta siitä, onko sinulla tili tämän liitännäisen tarjoajalla ja siitä, oletko kirjautunut siihen vai et. Jos olet kirjautunut liitännäisen tarjoajalle, tiedot kohdistetaan suoraan tiliisi. Jos napsautat painiketta, liitännäisen tarjoaja tallentaa nämä tiedot käyttäjätilillesi ja ilmoittaa asiasta julkisesti yhteyshenkilöillesi. Jos et halua, että profiilisi yhdistetään liitännäisen tarjoajaan, sinun on kirjauduttava ulos ennen painikkeen painamista. 

 

Liitännäisen tarjoaja tallentaa nämä tiedot käyttäjäprofiileina ja käyttää niitä mainostamiseen, markkinatutkimukseen ja/tai räätälöidyn verkkosivuston suunnitteluun. Sellainen arviointi suoritetaan (myös ei-kirjautuneille käyttäjille) etenkin tarvepohjaisen mainostuksen esittämiseksi ja verkkosivustolla tapahtuvan toimintasi tiedottamiseksi muille sosiaalisen verkon käyttäjille. Sinulla on oikeus vastustaa näiden käyttäjäprofiilien muodostamista. Sitä varten on otettava yhteyttä vastaavaan liitännäisen tarjoajaan.

 

Saat lisätietoja tietojen keräämisen tarkoituksesta ja laajuudesta sekä sen tietojen käsittelystä liitännäisen tarjoajan toimesta näiden tarjoajien tietosuojailmoituksista jäljempää. Saat myös lisätietoja tietosuojaan liittyvistä oikeuksistasi ja asetusvaihtoehdoista.

 

Palveluntarjoajien osoitteet ja tietosuojakäytäntöjen URL-osoitteet:

 

 

i. Google Mapsin integrointi

Integroimme Google Maps -palvelun kartat. Google Maps –palveluntarjoaja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Käsiteltävät tiedot saattavat sisältää muun muassa käyttäjien IP-osoitteet ja sijaintitiedot, joita ei kuitenkaan kerätä ilman käyttäjien suostumusta (annetaan tavallisesti osana mobiililaitteiden asetuksia). Ellet ole nimenomaisesti antanut suostumustasi käyttöön, tietojenkäsittelyn oikeudellinen peruste on oikeutettu etumme (GDPR:n 6 (1) (f) artikla), jotta voimme suunnitella verkkosivustomme tarpeidesi mukaiseksi. Tiedot voidaan käsitellä myös Yhdysvalloissa. Tietosuojakäytäntö: https://www.google.com/policies/privacy/, kieltäminen: https://adssettings.google.com/authenticated

 

 

7. Kuinka pitkään tietojani säilytetään? 

 

Ellei tässä tietosuojailmoituksessa nimenomaisesti muuta mainita, meille tallennetut käyttö- ja rekisteröintitiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita niiden käyttötarkoitukseen ja poisto ei ole ristiriidassa lakisääteisten säilytysvelvoitteiden kanssa.

 

Käsittelemme ja säilytämme muita henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeen sopimusperusteisten ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. On syytä huomauttaa, että liikesuhteemme on jatkuva sopimussuhde, jonka on määrä jatkua vuosia. Jos tietoja ei enää tarvita sopimusperusteisten tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, tietoja poistetaan säännöllisesti, ellei niiden tilapäinen jatkokäsittely ole tarpeen seuraavissa tarkoituksissa:

 

 • Rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petosten estäminen, tunnistaminen ja tutkiminen: vähintään viisi vuotta liikesuhteen päättymisen tai yksittäisen tapahtuman suorittamisen jälkeen.
 • Kirjanpitomääräykset: enintään kymmenen vuotta
 • Tarjoukset: enintään  kaksitoista kuukautta tarjouksen voimassaolon päättymisen jälkeen.
 • Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat tiedot: enintään kymmenen vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen, mahdollisia vaateita vastaan puolustautumiseksi.

 

Edellä mainitut ovat suuntaa antavia ja säilytysajat saattavat vaihdella maittain.

 

 

8. Mitä tietosuojaan liittyviä oikeuksia minulla on?

 

Rekisteröidyllä on:

 • oikeus saada pääsy tietoihin GDPR:n 15 artiklan mukaisesti,
 • oikeus tietojen korjaukseen GDPR:n 16 artiklan mukaisesti,
 • oikeus tietojen poistoon GDPR:n 17 artiklan mukaisesti,
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä GDPR:n 18 artiklan mukaisesti,
 • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä GDPR:n 21 artiklan mukaisesti sekä
 • oikeus tietojen siirtoon GDPR:n 20 artiklan mukaisesti.

 

Tietoihin pääsyä ja tietojen poistoa koskevien oikeuksien osalta sovelletaan tietosuojalain 34 §:n mukaisia rajoituksia. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi (GDPR:n 77 artikla ja tietosuojalain 21 §). Voit peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Tämä koskee myös sellaisten suostumusten peruuttamista, jotka annettiin meille ennen GDPR:n voimaantuloa, ts. ennen 25.5.2018. Huomaa, että peruutusta voidaan soveltaa vain tulevaisuuteen. Peruutusta ei sovelleta ennen peruutusta tapahtuneeseen tietojenkäsittelyyn.

 

 

9. Olenko velvollinen antamaan tietoja?

 

Osana liikesuhdettamme sinun on annettava liikesuhteen ja siihen liittyvien sopimusvelvoitteiden noudattamisen edellyttämät henkilötiedot ja ne henkilötiedot, joiden keräämistä laki vaatii. Ilman näitä tietoja emme yleisesti ottaen pysty tekemään tai toteuttamaan sopimusta kanssasi.
 
Etenkin rahanpesumääräysten mukaan, olemme velvollisia tunnistamaan sinut tunnistusasiakirjasi avulla ennen liikesuhteen solmimista kanssasi sekä tallentamaan ja säilyttämään nimesi, syntymäpaikkasi, syntymäaikasi, kansallisuutesi, osoitteesi, henkilötunnuksesi ja tunnistetietosi. Jotta voimme täyttää tämän lakisääteisen velvoitteen, sinun on toimitettava meille tarvittavat tiedot ja asiakirjat rahanpesulain mukaisesti ja ilmoitettava meille välittömästi liikesuhteessa tapahtuvista muutoksista. Jos et toimita meille tarvittavia tietoja ja asiakirjoja, emme välttämättä solmi tai jatka haluamaasi liikesuhdetta.

 

 

10. Missä määrin käytössä on automaattinen päätöksentekoprosessi?

 

Pääsääntöisesti emme käytä mitään GDPR:n 22 artiklassa tarkoitettua täysin automaattista päätöksentekoprosessia liikesuhteen perustamiseksi tai ylläpitämiseksi. Jos käytämme sellaisia menettelyjä yksittäisissä tapauksissa, kerromme siitä sinulle erikseen lain niin vaatiessa.

 

 

11. Tehdäänkö profilointia?

 

Toisinaan käsittelemme tietojasi automaattisesti tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioimiseksi (profilointi). Käytämme profilointia esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 

 • Lainsäädännön ja määräysten vaatimuksista johtuen olemme sitoutuneet vastustamaan rahanpesua, terrorismin rahoitusta ja omaisuusrikoksia. Samaan aikaan suoritetaan myös tietojenarviointia (muun muassa maksutapahtumissa). Nämä toimenpiteet suoritetaan myös sinun turvaksesi.
 • Käytämme arviointityökaluja tarjotaksemme sinulle kohdennettuja tietoja ja tuotteisiin liittyvää neuvontaa. Ne mahdollistavat tarvepohjaisen viestinnän ja mainonnan, mukaan lukien markkina- ja mielipidetutkimukset.
 • Käytämme pisteytystä luottokelpoisuutesi arviointiin. Sen avulla lasketaan todennäköisyys siitä, että asiakas täyttää sopimuksen mukaiset maksuvelvoitteensa. Laskenta voi sisältää esimerkiksi tuloja, kuluja, velkoja, elinkeinon, työnantajan, työsuhteen keston, aiemman liiketoimintakokemuksen, aiemman lainan takaisinmaksun ja tietoja luottotietoyrityksiltä. Pisteytys perustuu hyväksi havaittuun matemaattis-tilastolliseen menettelyyn. Laskettujen pisteiden avulla teemme tuotteiden myyntiin liittyviä päätöksiä. Lisäksi lasketut pisteet ovat osa käynnissä olevaa riskinhallintaa.

 

Muutokset

 

Parannamme ja kehitämme palveluitamme, tuotteitamme ja verkkosivustoamme jatkuvasti. Saatamme ajoittain muuttaa tätä käytäntöä. Emme kavenna tämän tietosuojakäytännön tai sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme asiasta selkeämmin, sovellettavan lain niin vaatiessa. Pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojailmoituksen ajoittain, jotta pysyt ajan tasalla mahdollisista muutoksista.

Tietoa GDPR:n 21 artiklan mukaisesta peruutusoikeudestasi

 

1. Tapauskohtainen kielto-oikeus

 

Sinulla on milloin tahansa oikeus erityistilanteestasi johtuvista syistä peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, joka tapahtuu GDPR:n 6 (1) (e) artiklan (tietojenkäsittely yleisen edun vuoksi) ja GDPR:n 6 (1) (f) artiklan (tietojenkäsittely etujen toteuttamiseksi) perusteella; sama pätee myös tämän säännöksen perusteella tapahtuvaan profilointiin GDPR:n 4 (4) artiklan merkityksessä.
 
Jos vastustat tietojenkäsittelyä, emme enää käsittele henkilötietojasi, ellemme pysty osoittamaan käsittelylle pakottavia lakisääteisiä perusteita, jotka ohittavat etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai ellei käsittely palvele oikeudellisten vaateiden määrittelemistä, toteuttamista tai puolustamista.

 

Jos olemme mielestäsi toimineet vastoin tietosuojailmoitusta tai voimassa olevaa lainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus asiasta. Voit tehdä valituksen myös tietosuojavaltuutetun toimistoon (katso www.tietosuoja.fi), joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta, tai Liikenne- ja viestintävirastoon (katso www.kyberturvallisuuskeskus.fi), joka valvoo liikennetietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa.

 

2. Oikeus peruuttaa suostumus suoramainontatarkoituksissa tapahtuvaan tietojenkäsittelyyn

 
Yksittäisissä tapauksissa käsittelemme henkilötietojasi suoramainonnan suorittamiseksi. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa sellaiseen mainontaan käytettävää henkilötietojesi käsittelyä, joka sisältää profilointia.
 
Jos vastustat suoramainontatarkoituksissa tapahtuvaa käsittelyä, henkilötietojasi ei enää käsitellä kyseisiä tarkoituksia varten.
 
Voit peruuttaa asiaan antamasi suostumuksen lähettämällä sanamuodoltaan sitä vastaavan kirjeen osoitteeseen:

 

GRENKELEASING OY
Tietosuojavastaava
Karhumäentie 3

01530 Vantaa, Finland

Sähköpostiosoite: tietosuoja@grenke.fi